Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών διαμόρφωσης της ιστοσελίδας του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α., web-hosting, e-mail hosting με στόχο την πρόβλεψη υποδοχής των ιστοσελίδων όλων των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών

Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής προτίθεται να προβεί στην ανάθεση υπηρεσιών διαμόρφωσης της ιστοσελίδας του, με στόχο την πρόβλεψη υποδοχής των ιστοσελίδων όλων των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.

Ο προϋπολογισμός  ανέρχεται στο ποσό 16.129,03€ χωρίς ΦΠΑ ήτοι είκοσι χιλιάδων ευρώ (ήτοι 20.000€ περιλαμβανομένου ΦΠΑ)

Η προσφορά υποβάλλεται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο στο Πρωτόκολλο του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. (Λ. Μεσογείων 203-207, 2ος όροφος) έως τις 23 Μαρτίου 2021 , ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00

2021_794_17-03-21_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ_ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Scroll to Top