Η Ελλάδα είναι μια Μεσογειακή χώρα με τεράστιο βιολογικό πλούτο. Είναι ορεινή χώρα (66%) αλλά ταυτόχρονα έχει και έντονα νησιωτικό χαρακτήρα (9,800 νησιά, 18,400 χλμ. ακτογραμμής). Η γεωγραφική θέση της χώρας, η σύνθετη γεωγραφία της, η γεωλογική και εδαφολογική ποικιλότητα, η ανομοιογένεια του τοπίου, και η εντυπωσιακή συνύπαρξη ποικίλων μικροκλιματικών συνθηκών εξηγούν την υψηλή αξία της βιοποικιλότητας της Ελλάδας και τον υψηλό βαθμό ενδημισμού. Ενδεικτικά, αναφέρεται πως η χλωρίδα της Ελλάδας αποτελείται από 5.752 είδη (6.600 τάξα), 22% των οποίων είναι ενδημικά (1.278 είδη), ενώ έχουν καταγραφεί επιπλέον 503 τάξα πολυκύτταρων φυκών και 750 τάξα βρυοφύτων. Η δε πανίδα της Ελλάδας θεωρείται πως προσεγγίζει τα 50.000 είδη ζώων, αριθμώντας πάνω από 24.731 είδη ασπονδύλων και 1.273 είδη σπονδυλωτών (630 ψάρια, 22 αμφίβια, 64 ερπετά, 442 πουλιά και 115 θηλαστικά), με βαθμό ενδημισμού άνω του 16%.

Αναγνωρίζοντας την αξία της ελληνικής φύσης και της ανάγκης για αποτελεσματική προστασία, το ελληνικό κράτος έχει σταδιακά αναπτύξει ένα ισχυρό θεσμικό πλαίσιο περιβαλλοντικής προστασίας και διατήρησης της φύσης, υιοθετώντας αρκετές διεθνείς συμβάσεις (από το 1974) και όλες τις σχετικές Οδηγίες της ΕΕ (από το 1983), και το έχει εμπλουτίσει με μια σειρά εθνικών διατάξεων προστασίας (από το 1950). Το τρέχον νομικό πλαίσιο καλύπτει ένα μεγάλο εύρος περιβαλλοντικών θεμάτων, από τη διατήρηση των γενετικών πόρων ως την κλιματική αλλαγή, αλλά ένα μεγάλο μέρος αυτού καλύπτει της εγκαθίδρυση και τη  νομική προστασία των προστατευόμενων περιοχών της χώρας. Τα δυο σημαντικότερα νομοθετικά κείμενα είναι ο νόμος για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας (2011), και η εθνική στρατηγική για τη βιοποικιλότητα 2014-2019 και το σχετικό σχέδιο δράσης (2014).

Η πρόοδος της χώρας στον τομέα της διατήρησης της φύσης και της βιοποικιλότητας αποτυπώνεται υπό τη μορφή 12 δεικτών. Αυτοί οι δείκτες αξιολογούν την πρόοδο της χώρας προς την επίτευξη 4 από τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης της Ατζέντας 2030 των Ηνωμένων Εθνών (SDGs), 8 από τους 20 Στόχους Aichi, 4 από τους 6 στόχους της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα και 6 από τους 13 στόχους της Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα με 16 επί μέρους στόχους αυτής.

Scroll to Top