Πρόσκληση Ενδιαφέροντος – “Απόσπαση 38 υπαλλήλων στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας”

O Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΟΔΔ 581/2020), κατ’ εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 43 του ν. 4685/2020 «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» (Α ́ 92) και της υπ ̓ αριθμ. 1/06.08.2020 Απόφασής του, προσκαλεί για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών άμεσης στελέχωσης του Οργανισμού μέσω αποσπάσεων, τριάντα οκτώ (38) υπαλλήλους.

Παρακαλούμε για την εκδήλωση ενδιαφέροντος έως την Δευτέρα 14/12/2020, ώρα 14:30 ηλεκτρονικά στο email: info-ofypeka@prv.ypeka.gr

 Όσοι ενδιαφερόμενοι έχουν ήδη αποστείλει την αίτηση και τα δικαιολογητικά τους βάση της προηγούμενης πρόσκλησης δεν χρειάζεται να κάνουν  εκ νέου αίτηση.

Ορθή Επανάληψη – Πρόσκληση ενδιαφέροντος 38 αποσπάσεις – 9ΦΚ046ΜΑΖΤ-87Μ

Scroll to Top