Πρόσκληση – Διενέργεια αποσπάσεων στο Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.) και τους εποπτευόμενους από το Υ.Π.ΕΝ. Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης

Το“Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ)”, προκειμένου να καλύψει τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες του, προτίθεται να προβεί σε τρείς(3) αποσπάσεις υπαλλήλων (μόνιμων ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου), από το Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.) και από τους εποπτευόμενους από το Υ.Π.ΕΝ. Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης

Τυχόν ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά προσφορά και βιογραφικά έως την Παρασκευή 31/01/2020 και ώρα 15:00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση info-ekpaa@prv.ypeka.gr.

Scroll to Top