Πρόσκληση Ενδιαφέροντος – Αξιολόγηση υφισταμένων μετρήσεων δυσοσμίας στους Δήμους Ελευσίνας & Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Το ΕΚΠΑΑ προτίθεται να αναθέσει έργο με αντικείμενο «Αξιολόγηση υφισταμένων μετρήσεων δυσοσμίας στους Δήμους Ελευσίνας & Κερατσινίου-Δραπετσώνας» έναντι του ποσού έως 20.000€ (πλέον του ΦΠΑ), χρονικής διάρκειας 2 μηνών.

Αντικείμενο του έργου είναι η επισκόπηση και αξιολόγηση των υφιστάμενων μετρήσεων οσμηρών πτητικών οργανικών ενώσεων (VOCs) που έχουν διεξαχθεί στο πλαίσιο πρόσφατων και παλαιότερων ερευνών στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής. Για τον σκοπό αυτό, θα αξιολογηθούν όλες οι μετρήσεις VOCs που αναφέρονται στην συγκεκριμένη περιοχή, ειδικότερα των μετρήσεων που έχουν διεξαχθεί στο πλαίσιο της έρευνας του ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» με τίτλο «Παρακολούθηση ποιότητας ατμόσφαιρας με εκπόνηση εξειδικευμένων χημικών αναλύσεων και χρήση υπολογιστικών εργαλείων προσομοίωσης διασποράς ρύπων και συνεισφοράς πηγών ρύπανσης στην ευρύτερη περιοχή των Δήμων Δραπετσώνας-Κερατσινίου και Ελευσίνας» (Φορέας χρηματοδότησης: Περιφέρεια Αττικής), καθώς και των μετρήσεων που διεξάγει ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας στον οικείο Σταθμό Μέτρησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης. Με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, θα γίνει εκτίμηση των πιθανών πηγών δυσοσμίας στην εν λόγω περιοχή.

Παρακαλούμε για την εκδήλωση ενδιαφέροντος έως την Τετάρτη 8/7, ώρα 17:00  ηλεκτρονικά στο email: info-ekpaa@prv.ypeka.gr

ΔΣ 2020_12_ΑΠΟΦΑΣΗ_54_02-07-2020_Θέμα 1_Αξιολόγηση υφισταμένων μετρήσεων δυσοσμίας_ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ_20REQ006962764

 
Scroll to Top