Συνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσίας «Κατασκευή και συντήρηση του πληροφοριακού κόμβου για την προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE-IP AdaptInGR “ Boosting the implementation of adaptation policy across Greece”, LIFE17 IPC/GR/000006

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν τον φάκελο της προσφορά τους, στο πρωτόκολλο του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης, Έπαυλη Καζούλη, Λεωφ. Κηφισίας 241, ΤΚ 145 61 Κηφισιά, το αργότερο μέχρι τις 24/04/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:30 που είναι η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών. 

2020_495_07-04-2020_ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ_life ip κομβος_20PROC006535545_ΩΗΖΔ46Ψ8ΟΧ-ΖΝΔ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 
 

Απαντήσεις Aναθέτουσας Αρχής σε διευκρινιστικές ερωτήσεις

1) Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι σε περίπτωση ένωσης, η εξουσιοδότηση του κοινού εκπροσώπου, τυχόν αναπληρωτή κοινού εκπροσώπου ή αντίκλητου καθώς και ο ορισμός ατόμων που θα μπορούν να παραστούν σε διαδικασίες του διαγωνισμού (π.χ. άνοιγμα προσφορών), καθώς και ορισμός για το ποσοστό και το αντικείμενο κάθε μέλους της ένωσης, μπορεί να γίνει με τα πρακτικά απόφασης των διοικούντων οργάνου κάθε μέλους και με το συμφωνητικό της ένωσης και δεν απαιτείται επιπλέον κάποιο πληρεξούσιο.

  Αρκεί η απόδειξη του εξουσιοδοτημένου από την αντίστοιχη εσωτερική πράξη του οργάνου, είτε πρόκειται για το καταστατικό είτε με απόφαση του διοικητικού οργάνου.

2) Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι δεν απαιτείται γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ, Αστυνομία ή δικηγόρο για τα έντυπα και τις δηλώσεις που κατατίθενται.

Όσον αφορά τα έντυπα και δηλώσεις (ΤΕΥΔ, συνοδευτική αίτηση, έντυπο της οικονομικής προσφοράς καθώς και τυχόν δηλώσεις που υπογράφονται από τον εξουσιοδοτημένο κοινό εκπρόσωπο της ένωσης κλπ.) που απαιτούν υπογραφές ισχύουν τα ακόλουθα:

Δεν απαιτείται το γνήσιο της υπογραφής και μπορούν να κατατεθούν με απλή υπογραφή. Ωστόσο, σημειώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 27 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 68Α) του Μαρτίου για τα κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19,  οι πολίτες μπορούν να προμηθευτούν ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-Dilosi».

Επιπλέον, υπενθυμίζουμε ότι θα πρέπει όποιος υποψήφιος επιλεγεί ως προσωρινός ανάδοχος να προσκομίσει όλα τα πρωτότυπα νομιμοποιητικά έγγραφα που απαιτούνται στην προκήρυξη και τα πρωτότυπα εν γένει, με το γνήσιο της υπογραφής.

3) Παρακαλούμε στείλτε μας ή ανεβάστε στο website σας το σωστό πίνακα για το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς καθώς στη σελ 73 της διακήρυξης, έχει γίνει κάποιο λάθος στο format και δεν φαίνεται ο πίνακας.

Θα τον βρείτε αναρτημένο με τη σωστή του μορφή στην ιστοσελίδα του Κέντρου www.necca.gov.gr

4) Aν ένα έργο που έχει υλοποιηθεί περιλαμβάνει (κατηγορία 1) σχεδιασμό και κατασκευή ιστοτόπων και πλατφορμών καθώς επίσης και (κατηγορία 2) κατασκευή πλατφορμών γεωχωρικών πληροφοριών, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη και των δύο κατηγοριών έργων που απαιτούνται και να μετρηθεί ως ένα έργο σχεδιασμού και κατασκευής ιστοτόπων και πλατφορμών και ως ένα έργο κατασκευής πλατφορμών γεωχωρικών πληροφοριών;

Τα έργα στην 1η περίπτωση θα πρέπει να ικανοποιούν την πρωτότυπη σχεδίαση και κατασκευή πλατφορμών και ιστοτόπων και στη 2η περίπτωση την κατασκευή πλατφορμών γεωχωρικών δεδομένων. Εφόσον ικανοποιούνται και οι 2 όροι μπορείτε να αναφέρετε το έργο και στις 2 κατηγορίες.

5) Παρακαλούμε όπως μας επιβεβαιώσετε, ότι τα δικαιολογητικά συμμετοχής, όπως αυτά ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.4, αποτελούν δικαιολογητικά κατακύρωσης και υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή από τον προσωρινό ανάδοχο και όχι κατά την υποβολή της προσφοράς για την Διαδικασία αξιολόγησης.

Όσον αφορά την καταβολή των δικαιολογητικών, αυτά θα πραγματοποιηθούν κατά τη διαδικασία κατακύρωσης του προσωρινού Αναδόχου. Σε πρώτη φάση καταθέτετε:

  • το ΤΕΥΔ,
  • Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.4 προσκομίζετε: α) Αναλυτική παρουσίαση των χαρακτηριστικών σας  (επιχειρηματική δομή, τομείς δραστηριότητας) και β) Πίνακα των κυριότερων συναφών έργων που υλοποιήσατε ή στα οποία συμμετείχατε την τελευταία τριετία.
  • Εάν ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο, οφείλει να καταθέσει βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις τυχόν μεταβολές του.
  • Για τα νομικά πρόσωπα υποβάλλονται: α) αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού (συνιστάται η προσκόμιση του τυχόν κωδικοποιημένου καταστατικού) ή άλλου αντίστοιχου εγγράφου που να αποδεικνύει τη σύσταση του νομικού προσώπου και τυχόν τροποποιήσεις του (π.χ. ΦΕΚ, ανακοίνωση σύστασης από ΓΕ.ΜΗ., πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού κ.λπ.), β) απόφαση του δεσμεύοντος αρμόδιου οργάνου με την οποία: εγκρίνεται η συμμετοχή του νομικού προσώπου στο διαγωνισμό,και ορίζεται ο νόμιμος εκπρόσωπος, εκτός εάν η εξουσία της εκπροσώπησης του υπογράφοντος απορρέει από το καταστατικό ή άλλη πράξη που έχει δημοσιευτεί κατά της νόμιμες διατάξεις π.χ. ΦΕΚ εκπροσώπησης, ανακοίνωση ΓΕ.ΜΗ.
  • Η προσφορά των ενώσεων / κοινοπραξιών υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους της οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό της και αντίγραφο της σχετικής πράξης εξουσιοδότησης περιλαμβάνεται στο φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής.
  • Φάκελο της τεχνικής προσφοράς (όπως ορίζεται στην παράγραφο 2.4.4 της προκήρυξης)
  • Φάκελο της οικονομικής προσφοράς, συμπεριλαμβανομένου του αντίστοιχου εντύπου (όπως ορίζεται στην παράγραφο 2.4.4 της προκήρυξης)

6) Παρακαλούμε, όπως μας διευκρινίσετε, ότι για την τεκμηριώση της εμπειρίας του οικονομικού φορέα, τα σχετικά έργα που έχουν πραγματοποιηθεί από το 2017 εμπίπτουν στην τελευταία τριετία που απαιτεί η διακήρυξη. 

Όσον αφορά την 3ετία που αναφέρεται στην τεκμηρίωση της επαγγελματικής εμπειρίας του φορέα, αυτή πρακτικά θεωρείται από τον Απρίλιο 2017 και μετά. Επομένως, σε αυτή την περίπτωση μπορείτε να συμπεριλάβετε το έργο στον αντίστοιχο πίνακα.

 

 

Scroll to Top