Διενέργεια τακτικού ελέγχου από ορκωτό λογιστή των οικονομικών καταστάσεών των χρήσεων 2017 και 2018 του ΕΚΠΑΑ

Scroll to Top