Πρόσκληση Ενδιαφέροντος – Προσδιορισμός διάχυτων εκπομπών VOCs από βιομηχανικές και άλλες συναφείς δραστηριότητες της Δυτικής Αττικής

Το ΕΚΠΑΑ προτίθεται να αναθέσει έργο με αντικείμενο «Προσδιορισμός διάχυτων εκπομπών VOCs από βιομηχανικές και άλλες συναφείς δραστηριότητες της Δυτικής Αττικής» έναντι του ποσού έως 20.000€ (πλέον του ΦΠΑ), χρονικής διάρκειας 3 μηνών.

Αντικείμενο του έργου είναι ο προσδιορισμός διάχυτων εκπομπών δύσοσμων πτητικών οργανικών ενώσεων (VOCs) που εκλύονται από βιομηχανικές και άλλες συναφείς εγκαταστάσεις που δραστηριοποιούνται στην Δυτική Αττική. Για τον σκοπό αυτό, θα διαμορωθεί και θα εφαρμοστεί πρόγραμμα (α) τακτικών ελέγχων και (β) έκτακτων ελέγχων (δηλ. κατόπιν ειδοποίησης / καταγγελίας από τοπικούς φορείς, π.χ. Δήμος, Πολίτες) σε βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις της Δυτικής Αττικής που θεωρούνται πιθανές πηγές εκπομπής οσμών. Η επιλογή των εγκαταστάσεων που θα υποβληθούν σε έλεγχο θα γίνει με βάση το αντικείμενο της κάθε δραστηριότητας και τη θέση της σε σχέση με κοντινές οικιστικές περιοχές λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα δεδομένα των σχετικών υφιστάμενων ερευνών και μετρήσεων, όσο και των νέων καταγγελιών για επεισόδια δυσοσμίας. Τα δείγματα διάχυτων εκπομπών οσμηρών VOCs θα συλλέγονται από τον περιβάλλοντα αέρα ορισμένων ή/και όλων των μονάδων των εγκαταστάσεων που θα επιλεγούν, κατά την κρίση των μελών του κλιμακίου ελέγχου. Μετά τη συλλογή τους, τα δείγματα θα μεταφέρονται σε αναλυτικό εργαστήριο για χημική ανάλυση οσμηρών VOCs. Θα προσδιορισθούν περίπου 100 οσμηρές ενώσεις από διάφορες χημικές κατηγορίες (μερκαπτάνες, σουλφίδια, θειοφαίνια, αλκάνια, αλκένια, αρωματικά, φαινόλες, αλδεΰδες, αμίνες, οργανικά οξέα, κ.ά). Ο συνολικός αριθμός δειγμάτων που θα συλλεγούν και θα αναλυθούν θα είναι τουλάχιστον 150 στο πλαίσιο των τακτικών ελέγχων και τουλάχιστον 30 σε περιπτώσεις έκτακτων ελέγχων.

Παρακαλούμε για την εκδήλωση ενδιαφέροντος έως την Παρασκευή 17/7, ώρα 17:00 ηλεκτρονικά στο email: info-ekpaa@prv.ypeka.gr

ΔΣ 2020_12_ΑΠΟΦΑΣΗ_55_02-07-2020_θέμα 2_Προσδιορισμός διάχυτων εκπομπών VOCs_ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ_20REQ006963382

Scroll to Top