Χρηματοδότηση ανάπτυξης εφαρμογής πληροφορικής για την αυτοματοποιημένη επεξεργασία και παρουσίαση στον πολίτη των μετρήσεων ποιότητας των υδάτων κολύμβησης

ΑΠΟΦΑΣΗ
71 / 13 / 02-11-2017
Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:
1.
την υπ ́ αριθμ. 49465 Απόφαση ορισμού Προέδρου και Μελών του Δ.Σ. του Ε.Κ.Π.Α.Α. (ΦΕΚ 855/ΥΟΔΔ/25-
11-2015)
2.
τη γραπτή και προφορική εισήγηση του Διευθυντή του ΕΚΠΑΑ, κ. Π. Βαρελίδη (αρ. πρωτ. ΕΚΠΑΑ 1096/16-
10-2017)
3.
την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του Δ.Σ.
Εγκ ρ ίν ε ι
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ο μ ό φ ων α :
Σύμφωνα με τα συμφωνηθέντα Πρακτικά, τη χρηματοδότηση ανάπτυξης εφαρμογής πληροφορικής για την
αυτοματοποιημένη επεξεργασία και παρουσίαση στον πολίτη των μετρήσεων ποιότητας των υδάτων
κολύμβησης, συνολικού εκτιμώμενου κόστους 18.000 €, πλέον ΦΠΑ.

Scroll to Top