Πρόσκληση Ενδιαφέροντος – Σύνταξη Εισηγητικής Έκθεσης και σχεδίου ΚΥΑ για τη θέσπιση εισιτηρίου εισόδου στον Εθνικό Δρυμό Ολύμπου και τη σχετική τεκμηρίωσή της

Ο ΟΦΥΠΕΚΑ προτίθεται να αναθέσει τη Σύνταξη Εισηγητικής Έκθεσης και σχεδίου ΚΥΑ για τη θέσπιση εισιτηρίου εισόδου στον Εθνικό Δρυμό Ολύμπου και τη σχετική τεκμηρίωσή της, στην οποία θα προσδιορίζονται τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 8 του ν. 4519/2018, όπως ισχύει.

Το συνολικό κόστος του έργου θα ανέλθει έως 10.000€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με διάρκεια 4 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

Παρακαλούμε για την εκδήλωση ενδιαφέροντος έως την Τετάρτη 09/12/2020, ώρα 17:00 ηλεκτρονικά στο email: info-ofypeka@prv.ypeka.gr

2020_630_27-11-2020_Απόφαση Εισιτήριο Εθνικός Δρυμός_ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ_20REQ007771262

Scroll to Top