Παροχή Υπηρεσιών – Έκδοση αποτελεσμάτων έργων: Ατμοσφαιρική Ρύπανση & Υγεία και Κλίμα & Υγεία

Το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ) προτίθεται να αναθέσει την έκδοση τεύχους με τα αποτελέσματα των έργων «Επιδράσεις στην υγεία από την ατμοσφαιρική ρύπανση στην Ελλάδα» και «Κλιματική Αλλαγή και Υγεία» που εκπονεί το ΕΚΠΑΑ σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Scroll to Top