Πρόσκληση Ενδιαφέροντος – Μελέτη Αξιολόγησης Παραδοτέων Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ) περιοχών Natura και συγκριτική μελέτη επίτευξης ενδιάμεσων στόχων της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων

Το ΕΚΠΑΑ προτίθεται να αναθέσει έργο με αντικείμενο «Μελέτη Αξιολόγησης Παραδοτέων Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ) περιοχών Natura και συγκριτική μελέτη επίτευξης ενδιάμεσων στόχων της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων» με εκτιμώμενο κόστος έως 20.000€ μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ και χρονικής διάρκειας 8 μηνών

Παρακαλούμε για την εκδήλωση ενδιαφέροντος έως την Δευτέρα 14/9/2020, ώρα 10:00 ηλεκτρονικά στο email: info-ekpaa@prv.ypeka.gr

ΔΣ 2020_17_ΑΠΟΦΑΣΗ_73_09-09-2020_Θέμα 1_Μελέτη Αξιολόγησης Παραδοτέων Ειδικών Περιβ-κών Μελετών_NATURA 2000_ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ_20REQ007294408

Τεχνικές Προδιαγράφες μελέτης αξιολόγησης ΕΠΜ

Scroll to Top