Πρόσκληση Ενδιαφέροντος – Μελέτη για την εφαρμογή των βασικών αξόνων της νέας νομοθετικής δέσμης της ΕΕ για την αειφόρο χρηματοδότηση στην Ελλάδα – αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης

Το ΕΚΠΑΑ προτίθεται να αναθέσει έργο με αντικείμενο «Μελέτη για την εφαρμογή των βασικών αξόνων της νέας νομοθετικής δέσμης της ΕΕ για την αειφόρο χρηματοδότηση στην Ελλάδα – αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης» με εκτιμώμενο κόστος έως 20.000€ μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ και χρονικής διάρκειας 8 μηνών.

Παρακαλούμε για την εκδήλωση ενδιαφέροντος έως την Δευτέρα 14/9/2020, ώρα 10:00 ηλεκτρονικά στο email: info-ekpaa@prv.ypeka.gr

ΔΣ 2020_17_ΑΠΟΦΑΣΗ_74_09-09-2020_Θέμα 2_Μελέτη Αξιολόγησης Παραδοτέων Ειδικών Περιβ-κών Μελετών_ΤΑΧΟΝΟΜΥ_ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ_20REQ007294422

Τεχνικές Προδιαγραφές Taxonomy

Scroll to Top