Πρόσκληση Ενδιαφέροντος – “Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τα σχέδια δράσης του έργου INVALIS”

Ο ΟΦΥΠΕΚΑ προτίθεται να αναθέσει έργο με αντικείμενο “Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τα σχέδια δράσης του έργου INVALIS” με εκτιμώμενο κόστος έως 8.064,52€ μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ, με διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 15-12-2020.

Παρακαλούμε για την εκδήλωση ενδιαφέροντος έως την Παρασκευή 13/11/2020, ώρα 10:00 ηλεκτρονικά στο email: info-ofypeka@prv.ypeka.gr

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ INVALIS

Scroll to Top