ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: “Protecting European Biodiversity from Invasive Alien Species (INVALIS)”με κωδικό PGI05271 του Προγράμματος “INTERREG EUROPE”

Το“Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ)” για την κάλυψη μέρους των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει στα πλαίσια του έργου “Protecting European Biodiversity from Invasive Alien Species (INVALIS)”με κωδικό PGI05271 του Προγράμματος “INTERREG EUROPE” προσκαλεί εξειδικευμένους επιστήμονες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για δύο (2) θέσεις εξωτερικού συνεργάτη με σύναψη συμβάσης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

Οι αιτήσεις εκδήλωσεις ενδιαφέροντος μπορούν να υποβληθούν είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς/ές πρόσωπο στη Γραμματεία του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης έως την Τρίτη 10/03/2020 και ώρα 16:30 στην διεύθυνση :

Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης Έπαυλη Καζούλη, Λεωφ. Κηφισίας 241, 145 61 Κηφισιά, Αθήνα, Ελλάδα

Scroll to Top