Πρόσκληση – «Τα ξενικά φυτικά είδη στο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Natura 2000: ένας οδηγός και μία βάση δεδομένων»

Το ΕΚΠΑΑ προτίθεται να αναθέσει έργο με αντικείμενο «Τα ξενικά φυτικά είδη στο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Natura 2000: ένας οδηγός και μία βάση δεδομένων» σύμφωνα με τη συνημμένη Απόφαση ΔΣ και τη σχετική τεχνική περιγραφή.

Καλούνται οι τυχόν ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος έως 2/1/2020 και ώρα 17:00 στην έδρα του ΕΚΠΑΑ ή ηλεκτρονικά στο email: info-ekpaa@prv.ypeka.gr

Έργο ξενικά φυτά σε Natura 2000 – τεχνική περιγραφή

Scroll to Top