Λογιστική υποστήριξη για εκτελούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα ΕΚΠΑΑ

Το ΕΚΠΑΑ προτίθεται να αναθέσει τη λογιστική υποστήριξή του αναφορικά με το σύνολο των εκτελούμενων ή υπό ανάθεση ευρωπαϊκά προγράμματα από την έναρξη των προγραμμάτων αυτών έως το τέλος του 2019 έναντι του συνολικού ποσού των 10.000€ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

 

Το αντικείμενο του έργου συνοψίζεται ως ακολούθως:

Υποστήριξη των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών του σε ευρωπαϊκά  προγράμματα (INTERREG –INVALIS, LIFE CEI GREECE, LIFE IP για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, LIFE NANO EXPLORE) από την έναρξη των προγραμμάτων αυτών έως το τέλος του 2019. Ειδικότερα, περιλαμβάνονται:

  1.    Η Εισήγηση στη διοίκηση κανονισμών και διαδικασιών για την διεκπεραίωση οικονομικών θεμάτων που υπάγονται στο σκοπό του Ε.Κ.Π.Α.Α. σχετικά με τα ευρωπαϊκά προγράμματα που εκτελούνται σήμερα ή επίκειται η ανάθεσή τους.
  2.    Η λογιστική παρακολούθηση ανά ευρωπαϊκό πρόγραμμα
  3.    Η καταχώρηση  όλων των παραστατικών ανά ευρωπαϊκό πρόγραμμα και η εξαγωγή ξεχωριστού αποτελέσματος
  4.    Η λογιστική παρακολούθηση των επιδοτήσεων ανά ευρωπαϊκό  πρόγραμμα 
  5.    Η λογιστική κατοχύρωση των εφαρμοζόμενων από το ΕΚΠΑΑ φορολογικών και λογιστικών κανόνων σε ανακύπτοντα προβλήματα εφαρμογής των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και η επίλυσή τους κατά την εκταμίευση των ποσών προς  τους διάφορους σκοπούς και δράσεις.
  6.    Η παροχή συμβουλών για την εφαρμογή της ισχύουσας φορολογικής, ασφαλιστικής, οικονομικής, λογιστικής νομοθεσίας σε θέματα Φορολογίας Εισοδήματος, Κρατήσεων, ΚΒΣ, ΚΦΑΣ, ΜΥΦ, ΦΠΑ, ΕΣΠΑ, κλπ.

 

 

Τυχόν ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν τεχνική και οικονομική προσφορά στο info-ekpaa@prv.ypeka.gr έως την Παρασκευή 26/7, ώρα 12:00.

Scroll to Top