Πρόσκληση – Διενέργεια τακτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών των χρήσεων 2020 του ΟΦΥΠΕΚΑ

O ΟΦΥΠΕΚΑ προτίθεται να συνάψει σύμβαση με λογιστή για παροχή λογιστικών υπηρεσιών για την διενέργεια τακτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών των χρήσεων 2020 του ΟΦΥΠΕΚΑ.

Ο έλεγχος θα διενεργηθεί σύμφωνα με τους κανόνες των Διεθνών Προτύπων Ελέγχου, καθώς και τις ελεγκτικές διαδικασίες, τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Οι διαδικασίες και πρότυπα αυτά προβλέπουν τον προγραμματισμό και διενέργεια του ελέγχου, με σκοπό την σχετική εξασφάλιση του ελεγκτή ότι οι οικονομικές καταστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής δεν περιλαμβάνουν σημαντικά λάθη.

Η Ανάδοχος θα εξετάσει σε δειγματοληπτική βάση τα βιβλία και στοιχεία εκείνα, που τεκμηριώνουν τα ποσά και πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης, αφενός, την εκτίμηση των λογιστικών μεθόδων που εφαρμόσθηκαν και, αφετέρου, την αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων.

Η διάρκεια του ελέγχου ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, παρατεινόμενη όσο απαιτηθεί και με την προϋπόθεση ότι θα παραδοθούν στην Ανάδοχο όλα τα αναγκαία έγγραφα (ισολογισμοί, αποτελέσματα χρήσεων κλπ.) για την χρήση 2020, συνταγμένα σύννομα και υπογεγραμμένα νόμιμα από τα αρμόδια όργανα της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση που τα προαναφερόμενα έγγραφα περιλαμβάνουν σφάλματα και απαιτηθεί διόρθωση αυτών, ο χρόνος διενέργειας του ελέγχου θα παρατείνεται αντίστοιχα.

Κατά την έρευνα αγοράς θα ληφθεί υπόψη, πέραν της προσφερόμενης τιμής, η εμπειρία του υποψήφιο αναδόχου σε φορείς με παρόμοια χαρακτηριστικά (ΝΠΙΔ τα οποία ανήκουν στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης).

Τυχόν ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά προσφορά και βιογραφικά έως την 14/01/2021 και ώρα 16:00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση info-ofypeka@prv.ypeka.gr.

2020_1086_30-12-2020_ΔΣ ΟΦΥΠΕΚΑ_Θέμα 5 πρωτογενές ορκωτοί λογιστές_ 20REQ007965434

 

 

Scroll to Top