Πρόσκληση – Παροχή Υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης

Το ΕΚΠΑΑ προτίθεται να αναθέσει σε λογιστή τη λογιστική υποστήριξη του έως το τέλος του 2020. Συνεκτιμάται τυχόν εμπειρία του λογιστή σε ζητήματα φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και τυχόν ειδική γνώση στα ειδικότερα ζητήματα που σχετίζονται με τη λειτουργία του ΕΚΠΑΑ.

Τυχόν ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά προσφορά και βιογραφικά έως την 3/01/2020 και ώρα 15:00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση info-ekpaa@prv.ypeka.gr.

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ_ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ_2020

Scroll to Top