Πρόσκληση – Παροχή Υπηρεσιών Νομικής Υποστήριξης

Το ΕΚΠΑΑ προτίθεται να αναθέσει σε εξωτερικό νομικό σύμβουλο τη νομική υποστήριξη του έως το τέλος του 2020. Συνεκτιμάται τυχόν εμπειρία του νομικού συμβούλου σε ζητήματα φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και τυχόν ειδική γνώση στα ειδικότερα ζητήματα που σχετίζονται με τη λειτουργία του ΕΚΠΑΑ.

Τυχόν ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά βιογραφικά έως την 3/01/2020 ώρα 15:00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση info-ekpaa@prv.ypeka.gr.

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ_ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ_2020

Scroll to Top