Πρόσκληση Ενδιαφέροντος – Παροχή τεχνικής υποστήριξης για την προετοιμασία της ένταξης των 36 Φορέων Προστατευόμενων Περιοχών στον ΟΦΥΠΕΚΑ

Ο ΟΦΥΠΕΚΑ προτίθεται να αναθέσει την εκπόνηση έργου παροχής τεχνικής υποστήριξης για την προετοιμασία της ένταξης των 36 Φορέων Προστατευόμενων Περιοχών στον ΟΦΥΠΕΚΑ με αντικείμενο (κατ’ ελάχιστον) τα κάτωθι:

α) Εκπόνηση Πρότυπων Σχεδίων Προγραμματικών Συμβάσεων του άρθρου 37 του Ν. 4685/2020 μεταξύ ΟΦΥΠΕΚΑ, ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

β) Αποτύπωση αναγκών και τεχνικών προδιαγραφών για τα ψηφιακά εργαλεία που χρειάζεται ο ΟΦΥΠΕΚΑ.  

γ) Ενδοεπιχειρησιακος σχεδιασμός (Enterprise Resource Planning –ERP) που περιλαμβάνει την οικονομική – λογιστική διαχείριση του ΟΦΥΠΕΚΑ και γενικότερα τη διαχείριση όλων των επιχειρησιακών λειτουργιών της Κεντρικής Υπηρεσίας και των ΜΔΠΠ του ΟΦΥΠΕΚΑ

δ) Παρακολούθηση έργων και δράσεων του ΟΦΥΠΕΚΑ και των ΜΔΠΠ συνδεδεμένο με το ERP

ε) Διοίκηση του ανθρωπίνου δυναμικού (Human Resource Management –HRM) του ΟΦΥΠΕΚΑ

Το συνολικό κόστος του έργου θα ανέλθει έως 20.000€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με διάρκεια 4 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

Παρακαλούμε για την εκδήλωση ενδιαφέροντος έως την Τετάρτη 09/12/2020, ώρα 17:00 ηλεκτρονικά στο email: info-ofypeka@prv.ypeka.gr

2020_631_27-11-2020_Απόφαση _ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΦΥΠΕΚΑ_ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ_20REQ007771252

 

 

Scroll to Top