Παροχή Υπηρεσιών Διοικητικής και Τεχνικής υποστήριξης του ΕΚΠΑΑ

Το ΕΚΠΑΑ προτίθεται να αναθέσει (σύμφωνα με την συνημμένη απόφαση του ΔΣ) το έργο «Παροχή Υπηρεσιών Διοικητικής και Τεχνικής υποστήριξης του ΕΚΠΑΑ» σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Scroll to Top