Παροχή Υπηρεσιών Διοικητικής και Τεχνικής υποστήριξης του ΕΚΠΑΑ

Το ΕΚΠΑΑ προτίθεται να αναθέσει (σύμφωνα με τη συνημμένη απόφαση του ΔΣ) το έργο “Παροχή Υπηρεσιών Διοικητικής και Τεχνικής υποστήριξης του ΕΚΠΑΑ” σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές.
Η χρονική διάρκεια του έργου είναι 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και το συνολικό κόστος εκτιμάται έως 20.000 μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν προσφορά έως την Τετάρτη 21/11 (έως 11:00) στο ΕΚΠΑΑ (email: info-ekpaa(a)prv.ypeka.gr).

Scroll to Top