Παροχή Υπηρεσιών – Υποστήριξη ΥΠΕΝ για την επεξεργασία συμπερασμάτων εκθέσεων και αξιολογήσεων της ΕΕ και διεθνών οργανισμών για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων της χώρας, ιδίως για θέματα κλιματικής αλλαγής

Το ΕΚΠΑΑ προτίθεται να συνάψει σύμβαση παροχής υπηρεσιών με εξωτερικό συνεργάτη, ο οποίος θα συνδράμει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) στην υποστήριξη της επεξεργασίας συμπερασμάτων εκθέσεων και αξιολογήσεων της ΕΕ και διεθνών οργανισμών για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων της χώρας, ιδίως για θέματα κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Scroll to Top