Πρόσκληση Ενδιαφέροντος – Πρόγραμμα Καινοτομίας

Το ΕΚΠΑΑ προτίθεται να αναθέσει το έργο: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» Ανάπτυξη και διαχείριση προγράμματος καινοτομίας με αντικείμενο την αξιοποίηση των βάσεων δεδομένων των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων στους τομείς της κλιματικής αλλαγής, της διαχείρισης υδάτων, των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων και της διαχείρισης δασών. 

Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 20.000€ πλέον ΦΠΑ, με διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως τις 14  Σεπτεμβρίου 2020 (λήξη της ΔΕΘ). Θα ληφθεί υπόψη προγενέστερη συναφής εμπειρία.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν την προσφορά τους συνοδευόμενη από σύντομο βιογραφικό έως τη Πέμπτη 06/08/2020 17:00  ηλεκτρονικά στο email: info- ekpaa@prv.ypeka.gr

ΔΣ 2020_15_ΑΠΟΦΑΣΗ_70_30-07-2020_Θέμα 4_πρόγραμμα καινοτομίας_ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ_20REQ007120486

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ έργου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Scroll to Top