Πρόσκληση ενδιαφέροντος για το έργο “ΑΣΠΗΕ και Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (βέλτιστη προσέγγιση ως προς την κατάτμηση και την αλλαγή χρήσης γης)”

Το ΕΚΠΑΑ προτίθεται να συνάψει σύμβαση παροχής υπηρεσιών με αντικείμενο την ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, με επίκεντρο την αιολική ενέργεια, με  προϋπολογισμό έργου έως 18.000€
 
Τυχόν ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν προσφορά, έως τη Δευτέρα 6/04/2020 ώρα 13:00, στην ηλεκτρονική διεύθυνση info-ekpaa@prv.ypeka.gr.
 

Scroll to Top