Πρόσκληση – Yπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης, συντήρησης και αναβάθμισης εφαρμογών πληροφορικής της Δ/νσης ΚΑΠΑ του ΥΠΕΝ

Tο ΕΚΠΑΑ προτίθεται να αναθέσει έργο υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, συντήρησης και αναβάθμισης εφαρμογών πληροφορικής της Δ/νσης ΚΑΠΑ του ΥΠΕΝ σύμφωνα με τη συνημμένη Απόφαση ΔΣ και τη σχετική τεχνική περιγραφή.

Καλούνται οι τυχόν ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος έως 30/12/2019 και ώρα 15:00 στην έδρα του ΕΚΠΑΑ ή ηλεκτρονικά στο email: infoekpaa@prv.ypeka.gr

Έργο υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης – τεχνική περιγραφή

Scroll to Top