Υποστηρικτικές δράσεις για απογραφές εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων (έτους 2016) καθώς και ενημερωτική έκθεση απογραφής σε εφαρμογή της Οδηγίας 2016/2284/ΕΕ (NEC) και της διεθνούς σύμβασης LRTAP.

Το ΕΚΠΑΑ προτίθεται να αναθέσει (σύμφωνα με τη συνημμένη απόφαση του ΔΣ) το έργο “Υποστηρικτικές δράσεις για απογραφές εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων καθώς και ενημερωτική έκθεση απογραφής σε εφαρμογή της Οδηγίας 2016/2284/ΕΕ (NEC) και της διεθνούς σύμβασης LRTAP” που αφορούν το έτος 2016, σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές. Η χρονική διάρκεια του έργου είναι 9 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και το συνολικό κόστος εκτιμάται έως 15.000 μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν προσφορά έως τις 20/3 στο ΕΚΠΑΑ (email: info-ekpaa@prv.ypeka.gr).
Scroll to Top