Ενωσιακή Νομοθεσία

Οδηγία 2000/60/ΕΚ Πλαίσιο για τα ύδατα

Οδηγία 2007/60/ΕΚ Αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας

Ανακοίνωση ( COM(2007) 414 τελικό ) Αντιμετώπιση του προβλήματος της λειψυδρίας και
της ξηρασίας στην ΕΕ

Οδηγία 2008/56/EK Πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική και τροποποίηση του Παραρτήματός
ΙΙΙ

Οδηγία 98/83/ΕΚ Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης

Οδηγία 2006/7/ΕΚ Ποιότητα των υδάτων κολύμβησης

Οδηγία 2008/105/ΕΚ Πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος στον τομέα της πολιτικής των υδάτων

Οδηγία 2006/118/ΕΚ Προστασία των υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση και την υποβάθμιση

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ Επεξεργασία των αστικών λυμάτων

Οδηγία 2010/75/ΕΕ Βιομηχανικές εκπομπές (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης)

Οδηγία 91/676/ΕΟΚ Προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης

Scroll to Top