Ευρωπαϊκά έργα

LIFE-IP CEI Greece: LIFE-IP Circular economy implementation in Greece

Το έργο “Circular economy implementation in Greece”  – LIFE-IP CEI Greece συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο θα ξεκινήσει εντός του 2019.

Το ολοκληρωμένο έργο LIFE-IP CEI-Greece φιλοδοξεί να συμβάλει στην υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων, του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων και της Εθνικής Στρατηγικής για την Κυκλική Οικονομία. Με το έργο αναδεικνύεται μια νέα αντίληψη στον τομέα των αποβλήτων στη βάση των αρχών της κυκλικής οικονομίας, υιοθετώντας πρακτικές και αλλαγή συμπεριφοράς για την αύξηση του κύκλου ζωής των προϊόντων, την μετατροπή των αποβλήτων σε πόρους και την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθετικής δέσμης μέτρων για τα απόβλητα. Η εφαρμογή των παραπάνω θα γίνει μέσω της υλοποίησης επιδεικτικών δράσεων στους Δήμους που συμμετέχουν στο έργο, όπως η οργάνωση συλλογής και διαχείρισης όλων των ρευμάτων αποβλήτων σε νησιωτικούς και ορεινούς δήμους, η προετοιμασία της χώρας για τις νέες και επερχόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις για τα απορρίμματα και την κυκλική οικονομία (π.χ. πλαστικά μιας χρήσης), η δημιουργία  κέντρων επαναχρησιμοποίησης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, η ανάπτυξη προτύπων, κλπ. Επίσης, στους στόχους του έργου είναι η ανάπτυξη δεικτών παρακολούθησης της κυκλικής οικονομίας, καθώς και της δημιουργίας χρηματοδοτικών εργαλείων για την ενίσχυσή της μέσω χρηματοδοτικών προγραμμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση.

Η διάρκεια του έργου είναι 01/11/2019 – 31/10/2027 (8 έτη) με προϋπολογισμό στα 15,934,810 εκ. €. Ο προϋπολογισμός του ΟΦΥΠΕΚΑ προβλέπεται στα 444.837 (χρηματοδότηση 266.902 € από ΕΕ).

Εταιρικό σχήμα:

 1. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (συντονιστής έργου)
 2. Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης
 3. Πράσινο Ταμείο
 4. Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής
 5. Δήμος Αθηναίων
 6. Δήμος Θεσσαλονίκης
 7. Δήμος Αλοννήσου
 8. Δήμος Πάρου
 9. Δήμος Αντίπαρου
 10. Δήμος Τήνου
 11. Δήμος Θήρας
 12. Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης
 13. Δήμος Ναυπακτίας
 14. Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης
 15. Δίκτυο Αειφόρων Νήσων ‘ΔΑΦΝΗ’
 16. Terra Nova ΕΠΕ
 17. ΦοΔΣΑ Δυτικής Μακεδονίας ‘ΔΙΑΔΥΜΑ’
 18. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
 19. ΕΛΟΤ

Interreg Europe -INVALIS: Protecting European Biodiversity from Invasive Alien Species (PGI05271 INVALIS)

Το έργο “Protecting European Biodiversity from Invasive Alien Species” (Προστασία της Eυρωπαϊκής Bιοποικιλότητας από τα Xωροκατακτητικά Ξενικά Είδη) – INVALIS, συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg Europe της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το INVALIS ενώνει 7 εταίρους από 7 χώρες με σκοπό τη διαμόρφωση και εφαρμογή περιβαλλοντικών πολιτικών για την αντιμετώπιση του προβλήματος των χωροκατακτητικών ξενικών ειδών που αποτελούν βασική απειλή για τη βιοποικιλότητα και τις οικοσυστημικές υπηρεσίες. Η υλοποίηση του έργου αναμένεται να δώσει τη δυνατότητα στις συμμετέχουσες τοπικές και περιφερειακές αρχές να αντιμετωπίσουν κοινές προκλήσεις που σχετίζονται με βιολογικές εισβολές.

Ειδικότερα, βασικός στόχος του INVALIS είναι να βελτιώσει την εφαρμογή των εργαλείων πολιτικής για τις συμμετέχουσες περιφέρειες, προωθώντας την ενσωμάτωση νέων μέτρων και παρεμβάσεων για τον έγκαιρο εντοπισμό, τον έλεγχο και τη διαχείριση των χωροκατακτητικών ξένων ειδών. Το έργο περιλαμβάνει δράσεις ανταλλαγής εμπειριών, δράσεις επικοινωνίας και διάδοσης πληροφοριών και δράσεις τεχνικοοικονομικής διαχείρισης του Έργου.

Το έργο έχει διάρκεια 5 έτη (Ιούνιος 2018 – Μάιος 2023) με προϋπολογισμό 1,38 εκατ. € (85% χρηματοδότηση από ΕΕ) Ο προϋπολογισμός για το ΕΚΠΑΑ είναι 226.666 € (192.666 € χρηματοδότηση από ΕΕ).

Εταιρικό σχήμα:

 1. Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (επικεφαλής εταίρος)
 2. Lombardy Foundation for the Environment (Ίδρυμα για το Περιβάλλον της Λομβαρδίας)
 3. Regional Ministry for environment and rural, agricultural policies and territory – Regional Govenrment of Extremadura (Περιφέρεια της Εξτρεμαδούρα, Γενική Διεύθυνση περιβάλλοντος και αγροτικής πολιτικής)
 4. Corsican Agency of Environment (Οργανισμός Περιβάλλοντος της Κορσικής)
 5. Bucharest-Ilfov Regional Development Agency (Οργανισμός Περιφερειακής Ανάπτυξης Βουκουρεστίου-Ilfov)
 6. Institute of Sciences, Technologies and Agroenvironment of the University of Porto (Ινστιτούτο Επιστημών, Τεχνολογίας και Αγροπεριβάλλοντος του Πανεπιστημίου του Πόρτο)
 7. Zemgale Planning Region (Περιφέρεια Σχεδιασμού Ζεμγκάλε)

Το ΕΚΠΑΑ έχει αναλάβει τη συνολική τεχνικοοικονομική διαχείριση του έργου και την επικοινωνία με τη Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος Interreg Europe. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου: https://www.interregeurope.eu/invalis/

LIFE-IP ADAPTInGR: Climate Change Adaptation Observatory: Monitoring, supporting and driving adaptation policy implementation in Greece (LIFE17 IPC/GR/000006)

Το έργο “Boosting the implementation of adaptation policy across Greece”(Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα) – LIFE-IP ADAPTInGR συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το LIFE-IP ADAPTInGR αποτελεί ένα ολοκληρωμένο έργο LIFE (LIFE Integrated Project) που εγκρίθηκε για την Ελλάδα με συνολικά 19 εταίρους και στόχο την υποστήριξη της εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠΚΑ) και των Περιφερειακών Σχεδίων Προσαρμογής (ΠεΣΠΚΑ), με κατάλληλες δράσεις σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Περιλαμβάνει δράσεις υποστήριξης και δημιουργίας κατάλληλων υποδομών του ΥΠΕΝ, ο οποίος είναι και ο κεντρικός φορέας διαμόρφωσης και εφαρμογής της εθνικής πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, δράσεις οικοδόμησης δυναμικού για την ενίσχυση των Περιφερειών κατά την εφαρμογή και παρακολούθηση των ΠεΣΠΚΑ, υποστηρικτικές δράσεις για τη διαμόρφωση σχεδίων προσαρμογής από Δήμους της χώρας στο πλαίσιο του Συμφώνου των Δημάρχων, καθώς και έργα πιλοτικού χαρακτήρα σε επιλεγμένες Περιφέρειες και Δήμους, τα οποία θα αποτελέσουν καλά παραδείγματα και πρότυπα για εφαρμογή σε άλλες περιοχές της χώρας.

Συγκεκριμένα αποσκοπεί:

•     στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού των αρχών που καλούνται να υλοποιήσουν δράσεις και πολιτικές προσαρμογής,

•     στη δημιουργία ενός αποτελεσματικού μηχανισμού παρακολούθησης, αξιολόγησης και επικαιροποίησης των δράσεων και πολιτικών προσαρμογής,

•     στην υλοποίηση πιλοτικών δράσεων σε τομείς προτεραιότητας για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και στη διάχυση αυτών,

•     στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών,

•     στην κινητοποίηση συμπληρωματικών ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων και χρηματοδοτικών εργαλείων για την υλοποίηση των πολιτικών προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή,

•     στη διάχυση καλών πρακτικών στην Ελλάδα, στην Ανατολική Μεσόγειο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

•     στην αξιολόγηση και αναθεώρηση της Εθνικής Στρατηγικής και των Περιφερειακών Σχεδίων για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, προετοιμάζοντας τον 2ο κύκλο εφαρμογής πολιτικών προσαρμογής

Το έργο έχει διάρκεια 8 έτη (Ιανουάριος 2019 – Δεκέμβριος 2026) με προϋπολογισμό 14,19 εκατ. € (58,73% χρηματοδότηση από ΕΕ). Ο προϋπολογισμός για το ΕΚΠΑΑ είναι 785.426 € (471.255€ χρηματοδότηση από ΕΕ).

Εταιρικό σχήμα:

 1. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (συντονιστής έργου)
 2. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
 3. Πράσινο Ταμείο
 4. Ένωση Περιφερειών Ελλάδος
 5. Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος
 6. Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης
 7. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος
 8. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος
 9. Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
 10. Δήμος Κατερίνης
 11. ΔΕΥΑ Κομοτηνής
 12. Δήμος Λαρισαίων
 13. Δήμος Αγ. Αναργύρων-Καματερού
 14. Δήμος Ρόδου
 15. Ακαδημία Αθηνών
 16. Τράπεζα της Ελλάδος
 17. Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού
 18. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
 19. Μαριολοπούλειο-Καναγκίνειο Ίδρυμα Επιστημών Περιβάλλοντος

Το ΕΚΠΑΑ συμμετέχει ως εταίρος στο πρόγραμμα με δράσεις που σχετίζονται τόσο στη διάχυση της πληροφορίας και της ενημέρωσης όλων των εμπλεκόμενων φορέων και του κοινού, όσο και της προώθησης του προγράμματος και της αξιολόγησης του περιβαλλοντικού αντίκτυπου/επιπτώσεων του έργου. Ειδικότερα, το ΕΚΠΑΑ έχει αναλάβει ως συντονιστής εταίρος τις δράσεις C7, E1.9, D4 και F2.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε στην ιστοσελίδα του έργου: www.adaptivegreece.gr

 

LIFE – NanoEXPLORE: Integrated approach for exposure and health effects monitoring of engineered nanomaterials in workplaces and urban areas (LIFE17 ENV/GR/000285)

Το έργο “Integrated approach for exposure and health effects monitoring of engineered nanomaterials in workplaces and urban areas”(Ολοκληρωμένη προσέγγιση των επιπτώσεων έκθεσης μηχανικών υλικών στην ανθρώπινη υγεία σε χώρους εργασίας και σε αστικές περιοχές) – LIFE NanoEXPLORE συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το LIFE NanoEXPLORE είναι διεπιστημονικό έργο, στο οποίο συμμετέχουν 7 εταίροι από 5 χώρες, με σκοπό τη διερεύνηση των επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία από την έκθεση των ανθρώπων σε νανοσωματίδια σε περιβάλλοντα εργασίας καθώς και σε αστικές περιοχές. Ο στόχος θα επιτευχθεί μέσω της δημιουργίας-κατασκευής πρότυπης συσκευής για τη μέτρηση των νανοσωματιδίων στην ατμόσφαιρα και τη διεξαγωγή προγράμματος μετρήσεων βιοδεικτών, με σκοπό τη διαπίστωση πιθανών επιπτώσεων στη υγεία των ανθρώπων από την έκθεση σε νανοσωματίδια.

Το έργο έχει διάρκεια 53 μήνες (Σεπτέμβριος 2018 – Φεβρουάριος 2022) με προϋπολογισμό 1,35 εκατ. € (60% χρηματοδότηση από ΕΕ). Ο προϋπολογισμός για το ΕΚΠΑΑ είναι 49.190 € (29.514 € χρηματοδότηση από ΕΕ).

Εταιρικό σχήμα:

 1. ALCON Consultant Engineers Ltd, ALCON (Ελλάδα) (επικεφαλής εταίρος)
 2. Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística, ITENE (Ισπανία)
 3. Institut Universitaire romand de Santé au Travail, IST (Ελβετία)
 4. National Centre for the Environment and Sustainable Development, NCESD (Ελλάδα)
 5. RAMEM S.A., RAMEM (Ισπανία)
 6. Universita degli Studi di Torino, UNITO (Ιταλία)
 7. Yordas Limited, Yordas (Ηνωμένο Βασίλειο)

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου: https://www.lifenanoexplore.eu/

Scroll to Top