Έργα

Αξιολόγηση υφιστάμενων μετρήσεων δυσοσμίας στους Δήμους Ελευσίνας & Κερατσινίου – Δραπετσώνας

Αντικείμενο της παρούσας έρευνας, η οποία ανατέθηκε από το Εθνικό Κέντρο
Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (Ε.Κ.Π.Α.Α.) στο Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης
Περιβάλλοντος του Τμήματος Χημείας του Α.Π.Θ. με την εκπόνηση του ερευνητικού
προγράμματος «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΔΥΣΟΣΜΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΕΛEΥΣΙΝΑΣ & ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ», είναι η επισκόπηση και αξιολόγηση των υφιστάμενων μετρήσεων οσμηρών πτητικών οργανικών ενώσεων (VOCs) που έχουν διεξαχθεί στο πλαίσιο πρόσφατων και παλαιότερων ερευνών στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής.

Greenathon 2020

To Greenathon AI4GoodChallenge είναι ένας διαγωνισμός αξιοποίησης καινοτόμων ιδεών και λύσεων στον τομέα της διαχείρισης δεδομένων και ανάπτυξης νέων τεχνολογιών για το Περιβάλλον.
To Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καλούν τους συμμετέχοντες να αξιοποιήσουν τα δεδομένα των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων και δώσουν λύσεις πάνω στις τεχνολογικές προκλήσεις που έχουν καταγραφεί στους τομείς της κλιματικής αλλαγής, της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, της διαχείρισης υδάτων, των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων, της διαχείρισης δασών και της κυκλικής οικονομίας.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ_Π.1-4 Πρόγραμμα Καινοτομίας Greenathon

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ_Π.1-4 Στρατηγική Μάρκετινγκ Greenathon-Π4

Πανελλαδική έρευνα γνώμης για την ανακύκλωση και τη διαχείριση απορριμμάτων σε ομάδες εστίασης

Η έρευνα κοινής διενεργήθηκε από το Εργαστήριο Κοινωνιολογίας της Παιδείας και του Πολιτισμού του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών για το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατά την περίοδο Απριλίου-Αυγούστου 2020.

Στόχος της έρευνας ήταν ο προσδιορισμός του επιπέδου ενημέρωσης (awareness), των προσλαμβανουσών αξίων (perceived values), της συμπεριφοράς, των συστάσεων (recommendations) και των προσδοκιών (expectations) των πολιτών για τα θέματα της προστασίας του περιβάλλοντος, της διαχείρισης απορριμμάτων και της ανακύκλωσης και της κυκλικής οικονομίας καθώς και η διερεύνηση της στάσης συγκεκριμένων ομάδων πολιτών στα θέματα της διαχείρισης απορριμμάτων-αποβλήτων και ανακύκλωσης.Απώτερος στόχος είναι να αναδειχθούν οι απόψεις και οι ευαισθησίες των πολιτών για τα θέματα αυτά, αλλά και να καταγραφούν οι προκλήσεις, αγκυλώσεις, βαθμοί δυσκολίας κατανόησης των θεμάτων και η εξέταση των παραμέτρων και τα στοιχείων που επηρεάζουν τις αποφάσεις τους.

Έρευνα γνώμης για ανακύκλωση

Έκδοση “Περιβάλλον και Υγεία 2019”

Στην αναπόσπαστη σχέση που συνδέει τον άνθρωπο με το περιβάλλον και στην αμοιβαία επίδραση του ενός πάνω στον άλλο, η διαφύλαξη της ποιότητας του περιβάλλοντος αποτελεί προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης υγείας.

H έκδοση του ΕΚΠΑΑ για το Περιβάλλον και Υγεία αναλύει τις επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της κλιματικής αλλαγής στην ανθρώπινη υγεία. Κύριοι συντελεστές είναι φορείς με μεγάλη σχετική εμπειρία, όπως το Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Εθνικό Αστεροσκοπείο.
Σε αυτή τη κατεύθυνση η έκδοση παραθέτει επιστημονικά στοιχεία που καταδεικνύουν ότι η μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης θα οδηγήσει σε χιλιάδες λιγότερους θανάτους κάθε χρόνο στη χώρα μας.

ΕΚΠΑΑ-Περιβάλλον και Υγεία 2019

 

Υποστηρικτικές Δράσεις για απογραφές και προβλέψεις εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων καθώς και ενημερωτικές εκθέσεις απογραφής σε εφαρμογή της Οδηγίας 2016/2284/ΕΕ (NEC) και της διεθνούς σύμβασης (LRTAP)

Από το 2017 το ΕΚΠΑΑ υποστηρίζει τη Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας του ΥΠΕΝ για την κάλυψη των εθνικών υποχρεώσεων της χώρας σχετικά με τις εθνικές απογραφές εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων και τις προβλέψεις εκπομπών τους, την ενημερωτική έκθεση απογραφής τους, καθώς και την κατάρτιση του Εθνικού Προγράμματος Ελέγχου της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης στο πλαίσιο της Οδηγίας NEC, της σύμβασης LRTAP και την εθνικής νομοθεσίας.

Πρόσθετο αντικείμενο των δράσεων αποτελεί η συνεχής υποστήριξη του ΥΠΕΝ στη διαδικασία της διαβούλευσης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με το Centre on Emission Inventories and Projections, κατά την εξέταση των δεδομένων των ανωτέρω υποχρεώσεων μετά την υποβολή τους

Διάρκεια:

Ιούνιος 2017 – Απρίλιος 2018, Απρίλιος 2018 – Ιανουάριος 2019, Ιούνιος 2019 – Μάρτιος 2020

Αποτελέσματα εκθέσεων απογραφών και προβλέψεων οδηγίας NEC 2018

Αποτελέσματα εκθέσεων απογραφών και προβλέψεων Οδηγίας NEC 2017

Εθνικό Πρόγραμμα Ελέγχου της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης  (Προσωρινό Παραδοτέο Π2 στα πλαίσια του έργου «Υποστηρικτικές δράσεις για απογραφές και προβλέψεις εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων, ενημερωτικής έκθεσης απογραφής καθώς και κατάρτισης του Εθνικού Προγράμματος Ελέγχου της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης σε εφαρμογή της Οδηγίας 2016/2284/ΕΕ (NEC) και της διεθνούς σύμβασης LRTAP»,NEC 2019)

GREECE’S INFORMATIVE INVENTORY REPORT (IIR) 2020 (Παραδοτέο Π1 στα πλαίσια του έργου «Υποστηρικτικές δράσεις για απογραφές και προβλέψεις εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων, ενημερωτικής έκθεσης απογραφής καθώς και κατάρτισης του Εθνικού Προγράμματος Ελέγχου της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης σε εφαρμογή της Οδηγίας 2016/2284/ΕΕ (NEC) και της διεθνούς σύμβασης LRTAP»,NEC 2019)

Τελική Έκθεση Παραδοτέο Π3 στα πλαίσια του έργου «Υποστηρικτικές δράσεις για απογραφές και προβλέψεις εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων, ενημερωτικής έκθεσης απογραφής καθώς και κατάρτισης του Εθνικού Προγράμματος Ελέγχου της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης σε εφαρμογή της Οδηγίας 2016/2284/ΕΕ (NEC) και της διεθνούς σύμβασης LRTAP»,NEC 2019)

 

Κίτρινο Ψάρι: Προστατεύοντας τα ψάρια και την φύση των ρεμάτων

Αποτελεί έργο ευαισθητοποίησης και προστασίας των ρεμάτων με έμφαση στους ιχθυοπληθυσμούς, προσφέροντας μια καινοτόμο προσέγγιση στην επικοινωνία των επιστημόνων με την κοινωνία (science communication) μέσω της λειτουργίας των ψαριών ως «ενδείκτες της υγείας των ποτάμιων οικοσυστημάτων και ειδικότερα τη διεθνώς γνωστή ετικέτα «Κίτρινο Ψάρι». Το σύμβολο-σήμα του ψαριού εφαρμόζεται σε μεγάλο αριθμό χωρών για να «προειδοποιεί» την παρουσία ψαριών και ζωντανών οργανισμών σε ρέματα και ποταμούς όπου οδηγούν αποχετεύσεις από το αστικό δίκτυο. Το μαρκάρισμα «κίτρινο ψάρι» γίνεται με μπογιά η οποία ψεκάζεται σε συγκεκριμένα σημεία σε δρόμους και αποχετεύσεις βάσει προδιαγραφών. Αυτή η πράξη ευαισθητοποίησης είναι διαδεδομένη σε αστικά και υπεραστικά τμήματα ρεμάτων στην Ευρώπη, στην Αμερική και στην Αυστραλία (γνωστό ως «storm drain marking”) μία πράξη η οποία όμως ποτέ δεν έχει προωθηθεί στην Ελλάδα. 

Το έργο αυτό θα εφαρμόσει και θα αναπτύξει της προδιαγραφές για την προώθηση της ένδειξης «Κίτρινο Ψάρι» για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Θα εισάγει και θα ερμηνεύει για πρώτη φορά το ζήτημα της διαβίωσης των ψαριών στα ρέματα από ειδικούς εμπειρογνώμονες επιστήμονες με τρόπο εκλαϊκευμένο και προσιτό με αποτέλεσμα η πρακτική αυτή να έχει συνέχεια σε πανελλαδικό επίπεδο.

Διάρκεια:

Ιούνιος 2019 – Δεκέμβριος 2020

2019_2318_10-10-2019_ΚΙΤΡΙΝΟ-ΨΑΡΙ_ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ-1ο_HCMR-IMBRIW_EKPAA-enarktiria-ekthesi

 

LIFE-IP CEI Greece: LIFE-IP Circular economy implementation in Greece

Το έργο “Circular economy implementation in Greece”  – LIFE-IP CEI Greece συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο θα ξεκινήσει εντός του 2019.

Το ολοκληρωμένο έργο LIFE-IP CEI-Greece φιλοδοξεί να συμβάλει στην υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων, του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων και της Εθνικής Στρατηγικής για την Κυκλική Οικονομία. Με το έργο αναδεικνύεται μια νέα αντίληψη στον τομέα των αποβλήτων στη βάση των αρχών της κυκλικής οικονομίας, υιοθετώντας πρακτικές και αλλαγή συμπεριφοράς για την αύξηση του κύκλου ζωής των προϊόντων, την μετατροπή των αποβλήτων σε πόρους και την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθετικής δέσμης μέτρων για τα απόβλητα. Η εφαρμογή των παραπάνω θα γίνει μέσω της υλοποίησης επιδεικτικών δράσεων στους Δήμους που συμμετέχουν στο έργο, όπως η οργάνωση συλλογής και διαχείρισης όλων των ρευμάτων αποβλήτων σε νησιωτικούς και ορεινούς δήμους, η προετοιμασία της χώρας για τις νέες και επερχόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις για τα απορρίμματα και την κυκλική οικονομία (π.χ. πλαστικά μιας χρήσης), η δημιουργία  κέντρων επαναχρησιμοποίησης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, η ανάπτυξη προτύπων, κλπ. Επίσης, στους στόχους του έργου είναι η ανάπτυξη δεικτών παρακολούθησης της κυκλικής οικονομίας, καθώς και της δημιουργίας χρηματοδοτικών εργαλείων για την ενίσχυσή της μέσω χρηματοδοτικών προγραμμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση.

Η διάρκεια του έργου είναι 01/11/2019 – 31/10/2027 (8 έτη) με προϋπολογισμό στα 15,934,810 εκ. €. Ο προϋπολογισμός του ΟΦΥΠΕΚΑ προβλέπεται στα 444.837 (χρηματοδότηση 266.902 € από ΕΕ).

Εταιρικό
σχήμα:

 1. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (συντονιστής έργου)
 2. Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης
 3. Πράσινο Ταμείο
 4. Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής
 5. Δήμος Αθηναίων
 6. Δήμος Θεσσαλονίκης
 7. Δήμος Αλοννήσου
 8. Δήμος Πάρου
 9. Δήμος Αντίπαρου
 10. Δήμος Τήνου
 11. Δήμος Θήρας
 12. Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης
 13. Δήμος Ναυπακτίας
 14. Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης
 15. Δίκτυο Αειφόρων Νήσων ‘ΔΑΦΝΗ’
 16. Terra Nova ΕΠΕ
 17. ΦοΔΣΑ Δυτικής Μακεδονίας ‘ΔΙΑΔΥΜΑ’
 18. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
 19. ΕΛΟΤ

Σύνταξη Ενότητας «Κλιματική Αλλαγή και Υγεία» ως τμήμα της Έκθεσης για την Κατάσταση του Περιβάλλοντος στην Ελλάδα.

Οι άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις στην υγεία των αναδυόμενων κινδύνων από την κλιματική αλλαγή πρέπει να αντιμετωπιστούν επειγόντως, καθώς πρόκειται να καταστούν ένας από τους σημαντικότερους κινδύνους που θα αντιμετωπίσει ο πληθυσμός τις επόμενες δεκαετίες.

Η αντιμετώπιση των θεμάτων που αφορούν την κλιματική αλλαγή και την ανθρώπινη υγεία ξεπερνά τα όρια και τις δυνατότητες ενός και μόνου φορέα, αντιθέτως προϋποθέτει διατομεακή, διεπιστημονική προσέγγιση, διασύνδεση και αλληλεπίδραση με τις υπηρεσίες περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής, προκειμένου να υπάρξει η απαραίτητη σύμπτυξη συνεργασιών προς εξοικονόμηση πόρων και μεγιστοποίηση της διάχυσης των βέλτιστων αποτελεσμάτων προστασίας του πληθυσμού. Στο πλαίσιο αυτό, το παρόν Έργο «Ενότητα Κλιματική Αλλαγή και Υγεία για την Έκθεση για την Κατάσταση Περιβάλλοντος στην Ελλάδα» σκοπεί να συνδράμει στην εξέταση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, σε συνδυασμό με τις περιβαλλοντικές συνθήκες (κατάσταση περιβάλλοντος) στην ανθρώπινη υγεία στην Ελλάδα. Τα αποτελέσματα του έργου θα συνεισφέρουν στο κοινοτικό Πρόγραμμα Κλιματικής Προσαρμογής «Adapt in GR» που έχει ξεκινήσει στη χώρα μας, και συντονίζεται από το Υ.Π.ΕΝ., ενώ προτείνεται να συμπεριληφθούν και σε ειδικό κεφάλαιο της Έκθεσης Κατάστασης Περιβάλλοντος της χώρας.

Διάρκεια:

Ιούνιος 2019 – Οκτώβριος 2019

Σύνοψη Έργου Κλιματική Αλλαγή και Υγεία

Έκθεση Κλιματική Αλλαγή και Υγεία

Σύνταξη έκθεσης «Επιδράσεις στην υγεία από την ατμοσφαιρική ρύπανση στην Ελλάδα»

Σκοπός της εν λόγω έκθεσης είναι η
συστηματική εκτίμηση των επιδράσεων στη υγεία από τα
επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης για την Ελλάδα, που είτε μετριούνται από το
δίκτυο σταθμών
του Υπουργείου Περιβάλλοντος είτε έχουν εκτιμηθεί με βάση μοντέλα έκθεσης.
Στην Έκθεση θα περιλαμβάνεται εισαγωγικό κεφάλαιο που θα θέτει τις διαστάσεις
του
προβλήματος και τη διασύνδεση του με άλλα περιβαλλοντικά ζητήματα, όπως είναι η
κλιματική
αλλαγή και ο θόρυβος.

Διάρκεια:

Ιούνιος 2019 – Νοέμβριος 2019

Έκθεση “Επιδράσεις στην υγεία από την ατμοσφαιρική ρύπανση στην Ελλάδα”

Ενεργειακή επιθεώρηση σχολικών κτιρίων, του πιλοτικού προγράμματος Building checks with pupils και ήπιες προτάσεις βελτίωσης

Το έργο έχει αντικείμενο:

 • τη διασύνδεση εκπαιδευτικής και τεχνικής πλευράς της προστασίας του κλίματος και της εξοικονόμησης ενέργειας σε 10 σχολεία, τα οποία συμμετέχουν στο πρόγραμμα Σχολεία Ανοιχτά στην Εξοικονόμηση Ενέργειας και στην Προστασία του Περιβάλλοντος  ώστε να δοθεί η ευκαιρία στα επιλεγμένα σχολεία του προγράμματος να εργαστούν για την ενεργειακή βελτιστοποίηση των σχολικών κτιρίων τους με την υποστήριξη τεχνικών εμπειρογνωμόνων.
 • την παράδοση ανάλυσης στις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων με βάση τα δεδομένα των επιλεγμένων σχολείων και προτάσεις για βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας  και συνδυασμός μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας χαμηλού κόστους, συντήρησης ή επισκευής με μειωμένη διοικητική προσπάθεια μέσω της τυποποίησης και της ομαδοποίησης, η οποία μπορεί να πολλαπλασιαστεί σε άλλα σχολικά κτίρια.

Διάρκεια:

Ιούνιος 2019

2019_2410-24-10-2019_Building-check_Τεχνική-Έκθεση

Scroll to Top