Κλιματική αλλαγή

Ανακοίνωση Ευρ. Επιτροπής για πορεία προς 2050

Βρυξέλλες, 8.3.2011

COM(2011) 112 τελικό

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Χάρτης πορείας για τη μετάβαση σε μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών το 2050

{SEC(2011) 287 τελικό}
{SEC(2011) 288 τελικό}
{SEC(2011) 289 τελικό}

Συμπεράσματα Συμβουλίου Οκτ. 2014

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2014
(OR. en)
SN 79/14
ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Θέμα:
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (23 και 24 Οκτωβρίου 2014)
Συμπεράσματα σχετικά με το πλαίσιο πολιτικής για το κλίμα και την
ενέργεια για το 2030

Εθνική Νομοθεσία

ΦΕΚ ΕΣΕΚ

ΚΥΑ κατανομής 2018

ΦΕΚ κατανομής 2019

Scroll to Top