Διαχείριση Αποβλήτων

Μέτρα της ΕΕ για την αντιμετώπιση του προβλήματος των πλαστικών αποβλήτων

Εθνική Νομοθεσία

Γενικό Πλαίσιο

Κωδικοποίηση ν. 4042.2012 Νόμος πλαίσιο για τα απόβλητα

N.-4736_2020-για-ΠΜΧ Νόμος πλαίσιο για τα Πλαστικά μίας Χρήσης

Κωδικοποιημένος ν. 2939.2001 Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών-Ίδρυση ΕΟΕΔΣΑΠ

Υ.Α. Οικ. 51373_4684_2015_ΦΕΚ _2706Β Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων

Υ.Α. οικ. 62952_5384_2016 _ΦΕΚ_4326Β` Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ)

Υ.Α. Η.Π. 13588_725_2006_ΦΕΚ_383Β` Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων

Υ.Α. Οικ. 43942_4026_2016_ΦΕΚ_2992Β` Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ)

Υ.Α. οικ. 181504_2016_ΦΕΚ_2454Β` Κατάρτιση, περιεχόμενο και σύστημα διαχείρισης του Εθνικού Μητρώου Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.)

Ν. 4555_2018_ΦΕΚ_133Α` Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου
οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ

Κ.Υ.Α._ΥΠΕΝ_ΔΔΑΠΠ_31606_930_2019 – ΦΕΚ 1277_Β_15-4-2019 Κανονισμός τιμολόγησης Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ)

Εργασίες διαχείρισης αποβλήτων

Απόφαση ΒΔΤ 2018.1147 διαχείριση αποβλήτων

Απόφαση ΒΔΤ 2019.2010 αποτέφρωση αποβλήτων

Υ.Α.Η.Π.29407_3508_2002_ΦΕΚ_1572Β` Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων
Υ.Α.Η.Π.4641_232_2006_ΦΕΚ_168Β` Τεχνικές προδιαγραφές μικρών ΧΥΤΑ σε νησιά και απομονωμένους οικισμούς
Υ.Α.οικ.56366_4351_2014_ΦΕΚ_3339Β` Προδιαγραφές εργασιών επεξεργασίας  − βιολογικής επεξεργασίας σύμμεικτων αστικών αποβλήτων και καθορισμός χαρακτηριστικών  παραγόμενων υλικών
Υ.Α.36060_1155_Ε.103_2013_ΦΕΚ_1450Β` Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης από βιομηχανικές δραστηριότητες
Υ.Α. Η.Π. 24944_1159_2006_ΦΕΚ_791Β` Προδιαγραφές για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων
Υ.Α.οικ.114218_1997_ΦΕΚ 1016Β` Προδιαγραφές και γενικά προγραμμάτα διαχείρισης στερεών αποβλήτων

Απόβλητα υγειονομικών μονάδων
Υ.Α. οικ. 41848_1848_2017_ΦΕΚ_3649Β Τροποποίηση της Κ.Υ.Α. οικ. 146163/2012
Υ.Α. οικ. 146163_2012_ΦΕΚ_1537Β` Μέτρα και όροι για τη διαχείριση αποβλήτων υγειονομικών μονάδων

Εγκ. Γ1δΓ.Π. οικ. 52384_2015_ΦΕΚ_10.7.2015 Διαχείριση Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων

Συσκευασίες και απόβλητα συσκευασιών

Ν. 3854_2010_ΦΕΚ_94Α` Τροποποίηση της νομοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων και τον ΕΟΕΔΣΑΠ

Υ.Α. 9268_469_2007_ΦΕΚ_286Β` Τροποποίηση των ποσοτικών στόχων για την ανάκτηση και ανακύκλωση των αποβλήτων των συσκευασιών

Υ.Α. 8197_90920_2013_ΦΕΚ1883_Β` Διαχείριση κενών συσκευασιών κενών φαρμάκων (άρθρο 29)

Ν.4296_2014_ΦΕΚ_214Α Διακίνηση πλήρων συσκευασιών (άρθρο 14), Μη ανανέωση έγκρισης ΣΕΔ (άρθρο 15)

Κ.Υ.Α. Ζ3-1531_2012_ΦΕΚ_1306Β’  Προϋποθέσεων χρήσης περιβαλλοντικών ισχυρισμών σε πλαστικά αντικείμενα και συσκευασίες

Υ.Α. οικ. 180036_952_2017_ΦΕΚ_2812Β’ Μέτρα και κανόνες για τη μείωση της κατανάλωσης πλαστικών σακουλών μεταφοράς

Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΕΕ)

Υ.Α. ΥΠΕΝ_ΔΝΕΠ_36928_2227_2018_ΦΕΚ_5459Β` Τροποποίηση της Κ.Υ.Α 23615/651/Ε.103/2014

Υ.Α. Η.Π. 23615_651_Ε.103_2014_ΦΕΚ_1184Β` Καθορισμός κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση των ΑΗΗΕ

Υ.Α. 63494_2019_ΦΕΚ_2425Β` Τροποποίηση του Παραρτήματος III του ΠΔ 114/2013 για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ΗΗΕ

Π.Δ. 104_2019_ΦΕΚ_186Α` Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία (ΕΕ) 2017/2102 για τον περιορισμό της ρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ΗΗΕ

Π.Δ. 114_2013_ΦΕΚ_147Α’ Περιορισμός της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ΗΗΕ

Οχήματα στο τέλος κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ)

Υ.Α. ΥΠΕΝ_ΔΝΕΠ_31068_1952_2018_ΦΕΚ_2783Β` Τροποποίηση του Παραρτήματος II του άρθρου 18 του Π.Δ. 116/2004

Υ.Α. 186921_1876_2016_ΦΕΚ_3846Β` Τροποποίηση του παραρτήματος II του άρθρου 18 του Π.Δ. 116/2004

Π.Δ. 116_2004_ΦΕΚ_81Α` Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των ΟΤΚΖ

Απόβλητα ελαστικά οχημάτων

Π.Δ. 109_2004_ΦΕΚ_75Α` Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων

Απόβλητα έλαια

Π.Δ. 82_2004_ΦΕΚ_64Α` Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων

Απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών

Υ.Α. 39200_2015_ΦΕΚ_2057Β` Τροποποίηση της Κ.Υ.Α. 41624/2057/2010

Υ.Α. 41624_2057_Ε103_2010_ΦΕΚ_1625Β` Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών

Απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)

Υ.Α. 362591757_Ε103_2010_ΦΕΚ_1312Β` Μέτρα, όροι και προγράμματα για την εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ

Ν.4067_ΦΕΚ_79Α΄ Εναλλακτική διαχείριση ΑΕΚΚ στις εργασίες δόμησης (άρθρο 17)

Ν. 4001_2011_ΦΕΚ_179Α’ Απόθεση, επεξεργασία και αξιοποίηση ΑΕΚΚ σε ανενεργά μεταλεία και λατομεία (άρθρο 181)

Ν. 4280_2014_ΦΕΚ_159Α’ Απόθεση, επεξεργασία και αξιοποίηση ΑΕΚΚ σε ανενεργά μεταλεία και λατομεία (κεφ Γ, άρθρο 36 & άρθρο 51)

 

Ενωσιακή νομοθεσία

Οδηγία Πλαίσιο για τα απόβλητα 2008_98_ΕΚ – κωδικοποιημένη έκδοση

Οδηγία 2000_53_ΕΚ για ΟΤΚΖ- κωδικοποιημένη έκδοση

Οδηγία 2006_66_ΕΚ για Ηλεκτρικές στήλες και Συσσωρευτές-κωδικοποιημένη έκδοση

Οδηγία 2011_65_ΕΕ για περιορισμό χρήσης επικίνδυνων ουσιών σε ΗΗΕ-κωδικοποιημένη έκδοση

Οδηγία 2019_904_ΕΕ Μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον

Οδηγία 1999_31_ΕΚ για την υγειονομική ταφή – κωδικοποιημένη έκδοση

Οδηγία για τις συσκευασίες 94_62_ΕΚ – κωδικοποιημένη έκδοση

Απόφαση 2008_763_ΕΚ Κοινή μεθοδολογία για τον υπολογισμό των ετήσιων πωλήσεων φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών

Κανονισμός (ΕΕ) 2017_699 Για τη θέσπιση κοινής μεθοδολογίας για τον υπολογισμό του βάρους ΗΗΕ που διατίθεται στην αγορά κάθε κράτους μέλους και κοινής μεθοδολογίας για τον υπολογισμό της ποσότητας των ΑΗΗΕ που παράγονται, κατά βάρος, σε κάθε κράτος μέλος

Κανονισμός 1013_2006_ΕΚ (κωδικοποιημένος) για τις μεταφορές αποβλήτων

Οδηγία 2012_19_ΕΕ για ΑΗΗΕ 

Απόφαση 2003_33_ΕΚ για αποδοχή αποβλήτων σε ΧΥΤΑ

Απόφαση 2014_955_ΕΕ για τον κατάλογο αποβλήτων

Οδηγία 2010_75_ΕΕ για τις βιομηχανικές εκπομπές

 

 

Scroll to Top